راهنمای خرید

آشنایی با سیستم کد گذاری

قبل از خرید هر کالایی داشتن یک سری اطلاعات اولیه از فضای موجود و کالای مورد نظر به ما کمک میکند تابتوانیم انتخاب بهتری را برای فضا خود داشته باشیم.

در نیما چوب سیستم فروش محصولات به صورت کدبندی شده و در قالب سریال ساخت های مختلف می‌باشد. وجه مشترک تمامی سریال ساخت ها در هماهنگ شدن کلیه قطعات آنها بایکدیگر و درمواردی، امکان هماهنگ شدن قطعات ۲ سریال ساخت مختلف با یکدیگر به لحاظ ابعاد،جزء ویژگی های منحصر به فرد کد بندی قطعات نیما چوب می‌باشد. سیستم رنگ بندی محصولات نیما چوب به شما این امکان را خواهد داد که یک رنـگ دربدنه و یک رنــگ در نمای کد انتخابی با توجه به قواعد سریال ساخت انتخابی خود تعیین نمایید.

در هر کد، قسمت های سیاه رنگ به عنوان رنگ بدنه و قسمت های قرمز رنگ به عنوان رنگ نما در نظر گرفته شده و امکان استفاده از رنگ های بدنه در قسمت نمای کار بلامانع می‌باشد ولی استفاده از رنگ نما در قسمت بدنه ، خارج از چهار چوب واحد تولید مجموعه نیما چوب می‌باشد.

در بخش اندازه کد ها، W به عنوان بیشترین عرض، D به عنوان بیشترین عمق و H به عنوان ارتفاع نهایی یک سازه مشخص گردیده است. حروف و اعداد در یک کد نیز نشان دهنده سریال ساخت، کارایی سـازه و بیشـترین عرض آن سازه می‌باشد. بدین صورت شما با در نظر گرفتن فضای موجود می توانید از بخش کد بندی محصولات نیما چوب، قطعات مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

در برخی از کد ها و سریال ساخت های محصولات نیما چوب، سیستم Multi Set Design به معنی طـراحـی چند چیدمـانی ، وجود دارد. این سیستم، سیستم انحصاری نیما چوب می‌باشد. طـراحی چند چیدمانی (Multi Set Design) در کد بندی محصولات نیمـا چـوب، به معنی امـکان چیدمـان های مختلف در یک کد و هماهنگی آن کد با سایر کد ها به لحاظ ابعاد و رنگ بنـدی، و در نهایت هماهنـگ شدن آنها در محیط مورد نظر شما می باشد. در برخی از سریال ساخت های نیما چوب، این سیستم به گونه ای طراحی شده که کلیه کد های یک سریال ساخت چه در گروه سنی کودک و چه در گروه سنی نوجوان با یکدیگر هماهنگ می‌باشد. بدین معنا که قطعاتی که درگروه کـودک یک سریال ساخت خریداری شده، در دوران نوجوانی نیز کـاملاً قابل استفـاده بوده و درصـورت نیـاز به اضـافه نـمودن قطعات جدید ، حس دوگانه بودن کدها برای مصرف کننده ایجاد نخواهد شد.