گروه کتابخانه‌های دیواری

BOX-30 ۳۰ ۱۹ ۳۰ عرض عمق ارتفاع
BOX-60 ۶۰ ۱۹ ۳۰ عرض عمق ارتفاع
BOX-103 ۱۰۳ ۱۹ ۴۵ عرض عمق ارتفاع