گروه میز کامپیوتر و کتابخانه

SCL-88 ۸۸ ۶۰ ۱۷۲ عرض عمق ارتفاع
SCL-105 ۱۰۵ ۶۰ ۱۷۲ عرض عمق ارتفاع
SCL-125 ۱۲۵ ۶۰ ۱۷۲ عرض عمق ارتفاع
SCLH-88 ۸۸ ۶۰ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع
SCLH-105 ۱۰۵ ۶۰ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع
SCLH-125 ۱۲۵ ۶۰ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع
SCKL-105 ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۷۲ عرض عمق ارتفاع
SCKL-125 ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۷۲ عرض عمق ارتفاع
SCKLH-105 ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع
SCKLH-125 ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع
SCKLH2-105 ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع
SCKLH2-125 ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع
UCL-105 ۱۰۵ ۶۰ ۱۷۲ عرض عمق ارتفاع
BENI-CL108 ۱۰۸ ۶۰ ۱۷۴.۶ عرض عمق ارتفاع