گروه میز تحریر و کتابخانه و کتابخانه بالا

ST-106 ۱۰۶ ۶۰ ۷۷.۶ عرض عمق ارتفاع
SC-106 ۱۰۶ ۶۰ ۷۷.۶ عرض عمق ارتفاع
ST-90 ۹۰ ۶۰ ۷۷.۶ عرض عمق ارتفاع
SC-90 ۹۰ ۶۰ ۷۷.۶ عرض عمق ارتفاع
STL-90 ۹۰ ۶۰ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع
SCL-90 ۹۰ ۶۰ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع
STL-106 ۱۰۶ ۶۰ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع
SCL-106 ۱۰۶ ۶۰ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع
BT-85 ۸۵ ۶۰ ۷۷.۶ عرض عمق ارتفاع
BC-85 ۸۵ ۶۰ ۷۷.۶ عرض عمق ارتفاع
BT-110 ۱۱۰ ۶۰ ۷۷.۶ عرض عمق ارتفاع
BC-110 ۱۱۰ ۶۰ ۷۷.۶ عرض عمق ارتفاع
BCL-85 ۸۸.۵ ۶۰ ۱۷۵ عرض عمق ارتفاع
BTL-85 ۸۸.۵ ۶۰ ۱۷۵ عرض عمق ارتفاع
BTL-110 ۱۱۳.۵ ۶۰ ۱۷۵ عرض عمق ارتفاع
BCL-110 ۱۱۳.۵ ۶۰ ۱۷۵ عرض عمق ارتفاع
UT-107 ۱۰۷ ۶۲ ۷۷.۶ عرض عمق ارتفاع
UC-107 ۱۰۷ ۶۲ ۷۷.۶ عرض عمق ارتفاع
UTL-107 ۱۰۷ ۶۲ ۱۷۲.۵ عرض عمق ارتفاع
UCL-107 ۱۰۷ ۶۲ ۱۷۲.۵ عرض عمق ارتفاع
RT-115 ۱۱۵ ۵۵ ۷۷.۶ عرض عمق ارتفاع
RTL-115 ۱۱۵ ۵۵ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع
CT-93 ۹۳.۸ ۶۰ ۷۷.۶ عرض عمق ارتفاع
STK-110 ۱۱۰ ۱۱۰ ۷۷.۶ عرض عمق ارتفاع
STLK-110 ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع