گروه میز تحریر و کتابخانه

STL-88 ۸۸ ۶۰ ۱۷۲ عرض عمق ارتفاع
STL-105 ۱۰۵ ۶۰ ۱۷۲ عرض عمق ارتفاع
STLH-88 ۸۸ ۶۰ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع
STLH-105 ۱۰۵ ۶۰ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع
STKL-88 ۸۸ ۸۸ ۱۷۲ عرض عمق ارتفاع
STKL-105 ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۷۲ عرض عمق ارتفاع
STKL-125 ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۷۲ عرض عمق ارتفاع
STKLH-88 ۸۸ ۸۸ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع
STKLH-105 ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع
STKLH-125 ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع
STKLH2-88 ۸۸ ۸۸ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع
STKLH2-105 ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع
STKLH2-125 ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع