گروه دراور و آرایش

SSA-50K ۵۰ ۳۶ ۱۷۲ عرض عمق ارتفاع
SSA-50 ۵۰ ۳۶ ۱۷۲ عرض عمق ارتفاع
SA-86 ۸۵ ۵۰ ۱۷۲ عرض عمق ارتفاع
SG-85 ۸۵ ۲ ۶۸ عرض عمق ارتفاع
SG-86 ۸۶ ۲۲ ۹۲ عرض عمق ارتفاع
SG-67 ۶۷ ۲ ۴۷ عرض عمق ارتفاع
SDR4-67 ۶۷ ۵۰ ۹۰ عرض عمق ارتفاع
SDR5-67 ۶۷ ۵۰ ۱۱۰ عرض عمق ارتفاع
SDR4-85 ۸۵ ۵۰ ۷۹ عرض عمق ارتفاع
SDR4-85D ۸۵ ۵۰ ۹۰ عرض عمق ارتفاع
SDR5-85 ۸۵ ۵۰ ۹۷ عرض عمق ارتفاع
SDR5-85D ۸۵ ۵۰ ۱۱۰ عرض عمق ارتفاع
SDR32-85 ۸۵ ۵۰ ۷۹ عرض عمق ارتفاع
SDR42-85 ۸۵ ۵۰ ۹۷ عرض عمق ارتفاع
BA-59 ۵۹ ۴۰ ۱۷۵ عرض عمق ارتفاع
BA-78 ۷۸ ۴۰ ۱۷۵ عرض عمق ارتفاع
UA-75 ۷۶.۶ ۳۶ ۱۷۲.۵ عرض عمق ارتفاع
RA-78 ۷۸ ۳۴ ۱۷۳.۶ عرض عمق ارتفاع
RA-110 ۱۱۰ ۴۸.۶ ۱۳۰ عرض عمق ارتفاع
NDR-75 ۷۵ ۴۸ ۹۸ عرض عمق ارتفاع
SP-40 ۴۰ ۳۴ ۴۱ عرض عمق ارتفاع
BP-30 ۳۰ ۳۲ ۴۰ عرض عمق ارتفاع
RP-50 ۵۵ ۴۱.۶ ۸۸ عرض عمق ارتفاع