گروه دراور و آرایش

SDR4-67 ۶۷ ۵۰ ۹۰ عرض عمق ارتفاع
SDR4-67B ۶۷ ۵۰ ۱۰۰ عرض عمق ارتفاع
SDR5-67 ۶۷ ۵۰ ۱۱۰ عرض عمق ارتفاع
SDR5-67B ۶۷ ۵۰ ۱۲۰ عرض عمق ارتفاع
SDR4-67B+SG-67 ۶۷ ۵۰ ۱۷۲ عرض عمق ارتفاع
SDR5-67B+SG-67 ۶۷ ۵۰ ۱۷۲ عرض عمق ارتفاع
SDR4-85 ۸۵ ۵۰ ۷۹ عرض عمق ارتفاع
SDR4-85D ۸۵ ۵۰ ۹۰ عرض عمق ارتفاع
SDR5-85 ۸۵ ۵۰ ۹۷ عرض عمق ارتفاع
SDR5-85D ۸۵ ۵۰ ۱۱۰ عرض عمق ارتفاع
SDR32-85 ۸۵ ۵۰ ۷۹ عرض عمق ارتفاع
SDR42-85 ۸۵ ۵۰ ۹۷ عرض عمق ارتفاع
SP-40 ۴۰ ۳۴ ۴۱ عرض عمق ارتفاع
SSA-50K ۵۰ ۳۶ ۱۷۲ عرض عمق ارتفاع
SSA-50 ۵۰ ۳۶ ۱۷۲ عرض عمق ارتفاع
SA-50 ۵۰ ۳۶ ۱۸۹.۲ عرض عمق ارتفاع
SA-85 ۸۵ ۴۸.۶ ۱۴۵ عرض عمق ارتفاع
SG-85 ۸۵ ۲ ۶۸ عرض عمق ارتفاع
SG-67 ۶۷ ۲ ۴۷ عرض عمق ارتفاع
UA-65 ۶۵ ۳۲ ۱۷۲ عرض عمق ارتفاع
UP-40 ۴۰ ۴۲ ۵۵ عرض عمق ارتفاع
BENI-A50 ۵۳.۲ ۴۰ ۱۷۴.۶ عرض عمق ارتفاع
BENI-P40 ۴۴ ۳۷ ۴۵ عرض عمق ارتفاع
RP-50 ۵۵ ۴۱.۶ ۹۱ عرض عمق ارتفاع
RA-65 ۶۵ ۴۸.۶ ۱۷۴.۶ عرض عمق ارتفاع
RA-110 ۱۱۰ ۴۸.۶ ۱۳۰ عرض عمق ارتفاع
ECO-DRT95 ۹۵ ۴۴.۶ ۱۰۰ عرض عمق ارتفاع