گروه ������ ���������� و ���������������� و ���������������� ��������